Beata Mitmańska - Sarbinowska

BEATA MITMAŃSKA - SARBINOWSKA

pedagog specjalny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, surdopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener Umiejętności Społecznych, Terapeuta Ręki, Trener Grafomotoryki

WYKSZTAŁCENIE
2009r. - 2012r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia licencjackie.
2012r. - 2014r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika Specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia magisterskie.
2013r. – 2014r. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Surdopedagogika, studia podyplomowe.
2014r. – 2015r. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe.
2021r. – 2022r. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Integracja Sensoryczna, studia podyplomowe.
KWALIFIKACJE
● Kurs języka migowego – poziom I, II, III
● Kurs Metody Marii Montessori
● Szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
● Szkolenie z zakresu Oceniania Kształtującego
● Trójstopniowy kurs „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
● Kurs z zakresu wykorzystania Bum Bum Rurek w procesach edukacyjnych
● Kurs Sensoplastyka© - stopień trenerski
● Kurs "Metoda Integracji Sensorycznej - wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu"
● Kurs " Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej"
● Kurs „Terapia neurobiologiczna”
● Szkolenie certyfikacyjne „Trener umiejętności społecznych”
● Szkolenie "Picture Exchange Communication System (PECS) - Poziom 1"
Pyramid Educational Consultants
● Kurs "Trener Grafomotoryki"
● Kurs "Metoda Dobrego Startu"
● Kurs "Techniki relaksacji i trening uważności poprzez zabawę w terapii dzieci i młodzieży"
Justyna Kaszuba

JUSTYNA KASZUBA

logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Terapeuta Ręki, Terapeuta Integracji Sensorycznej

WYKSZTAŁCENIE
2006r. - 2009r. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej pedagogika, nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, studia licencjackie.
2016r. - 2018r. Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna KDE w Poznaniu logopedia, studia magisterskie.
KWALIFIKACJE
● Kurs migowy - poziom II
● Kurs sensoplastyka - trener
● Kurs Integracji Sensorycznej - diagnoza i terapia
● Kurs terapia ręki
● Szkolenie z zakresu logopedii KOLD
● Kurs Metody Dobrego Startu
● Kurs metody Marii Montessori
Piotr Jabłoński

PIOTR JABŁOŃSKI

pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda

WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia licencjackie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, logopedia,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, neurologopedia,
KWALIFIKACJE
● Kurs "Karmienie dziecka z MPD"
● Warsztaty neurologopedyczne "Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych"
● Masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny
● Stymulacja Bazalna. Koncepcja prof. A. Frohlicha do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym
● Szkolenie "Jak wykorzystywać diagnozę i terapię neuropsychologiczną w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością?"
● Szkolenie "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej"
● Metoda komunikacji alternatywnej Makaton
● Cykl szkoleń dotyczących diagnozy i terapii osób z autyzmem
● Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato
● Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
● Picture Exchange Communication System - Poziom 1, Pyramid Educational Consultants
● Szkolenie "Wykorzystanie analizy behawioralnej stosowanej w pracy z dzieckiem z autyzmem"
● Ruch rozwijający W. Sherborne - stopień pierwszy
Karolina Tomaszewska

KAROLINA TOMASZEWSKA

pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, Terapeuta Integracji Sensorycznej

WYKSZTAŁCENIE
2010r. - 2013r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia licencjackie.
2013r. - 2015r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studia magisterskie.
2017r. - 2018r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z Pedagogiką Montessori, studia podyplomowe.
2020r. - 2021r. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Integracja Sensoryczna, studia podyplomowe.
KWALIFIKACJE
● III Stopniowy Kurs Doszkalający: Terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem
● Kurs: Trener Sensoplastyki 1 stopnia
● Kurs: Diagnoza i terapia ręki
● Szkolenie: Diagnoza funkcjonalna- Profil psychoedukacyjny PEP-R
● Szkolenie: Metoda Krakowska - terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju
● Szkolenie: Logorytmika- ruch słuch słowo
● Szkolenie: Metody pracy ze złością i agresją dziecięcą
● Warsztaty: Zasady tworzenia i realizowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla dzieci z autyzmem
● Webinaria na temat Pedagogiki Froebla
● Udział w konferencji: Zrozumieć autyzm- standardy diagnozy i postępowania terapeutycznego w całościowym zaburzeniu rozwoju ze spektrum autyzmu
● Udział w konferencji: Terapia i edukacja dzieci z autyzmem- rozwiązywanie problemów przez kształtowanie zachowań pożądanych
Aleksandra Umerle

ALEKSANDRA UMERLE

Psycholog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności społecznych

WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Psychologia, studia magisterskie.
2019r. - 2020r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe.
2020r. - 2021r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, terapia pedagogiczna, studia podyplomowe.
2021r. - 2022r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe.
2021r. - 2022r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, trener w oświacie, studia podyplomowe,
KWALIFIKACJE
● Kurs “Trener Umiejętności Społecznych”
● Szkolenie “Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”
● Kurs “Metoda Terapeutyczna Kids’ Skills – Jestem z Ciebi dumny i dam radę!”
● Szkolenie “Psychologia pozytywna w edukacji”
● Szkolenie “Mediacje w szkole”
● Szkolenie “Porozumienie bez przemocy”
● Szkolenie “Edukacja emocjonalna – metody rozwijania inteligencji emocjonalnej”
● Szkolenie “Metody i techniki oswajania stresu – jak radzić sobie z trudnymi emocjami w czasie zmian”
● Szkolenie “(Po)pandemiczna rzeczywistość - z jakimi zachowaniami uczniów po pandemii możemy się spotkać i jak sobie z nimi radzić?”
● Szkolenie “Jak pracować z uczniem niedostosowanym społecznie?”
● Udział w Kongresie “Zmiana Edukacji”
● Udział w Kongresie “Nowe Technologie wobec zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych”
● Szkolenie “Trening Umiejętności Społecznych - TUS Bricks&Play”
● Szkolenie “Mali Rebelianci z zakresu nauczania filozofii, etyki i kreatywności metodą Lego-Logos"
Sylwia Dziamara

SYLWIA DZIAMARA

Logopeda

WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika specjalna, logopedia, studia licencjackie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika specjalna, logopedia kliniczna, studia magisterskie.
KWALIFIKACJE
● Szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka z zespołem downa”
● Szkolenie „Afazja dziecięca”
● Kurs „Logopedyczny start. Szkoła młodego logopedy”
● Szkolenie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
● Szkolenie „Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego (3-6 r.ż)”
● Szkolenie „Logopedia bez tajemnic. Psychologia w logopedii”
● Kurs z surdopedagogiki „Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób z uszkodzonym słuchem”
● Szkolenie „Stosowanie Testu Rozwoju Językowego”
● Warsztaty logorytmiczne „Planowanie i realizowanie profilaktycznych zajęć logopedycznych”
● Kurs „Wystartuj z dyslalia 2”
● Kurs „7 fundamentów dobrej wymowy. Jak skutecznie przejść do głosek?”
Daria Kamińska

DARIA KAMIŃSKA

Psycholog

WYKSZTAŁCENIE
2017-2022 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Psychologia, studia magisterskie.
2019-2022 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe.
2022-nadal Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, Terapia pedagogiczna i socjoterapia
KWALIFIKACJE
● Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne
● Seksuologia kliniczna dziecka i człowieka dorosłego
● Wybrane aspekty kliniczne psychologicznych konsultacji dzieci młodzieży
● Podstawy pomocy psychologicznej - Podstawowe umiejętności pomagania i Trening interpersonalny
● Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
● Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i osób dorosłych
● Trener TUS dla osób z autyzmem i z zespołem Aspergera
● Kurs: Bajkoterapia
● Szkolenie: „Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych?”
● Szkolenie: „Sensoryczna jesień”
Rafał Trybuś

RAFAŁ TRYBUŚ

Psycholog

WYKSZTAŁCENIE
2021 Uniwersytet SWPS, kierunek psychologia psychologia kliniczna, studia magisterskie.
2021-nadal Wyższa Szkoła Uni-Terra, Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe.
KWALIFIKACJE
● Kurs TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
● Szkolenie Skala Inteligencji Stanford - Binet 5
● Szkolenie Seksuologia rozwojowa dzieci i młodzieży 8-18 lat
● Trener umiejętności społecznych
● Praktyk metod: Kids' Skills oraz I’m proud of You (
Magdalena Chuda

MAGDALENA CHUDA

instruktor sportu, terapeuta zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

WYKSZTAŁCENIE
2009r. - 2011r. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, kierunek : wychowanie fizyczne, instruktor fitness, studia licencjackie.
2012r. - 2014r. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, kierunek : wychowanie fizyczne, dostosowana aktywność ruchowa, studia magisterskie.
2014r. - 2015r. Wyższa Szkoła Uni-Terra, oligofrenopedagogika, studia podyplomowe.
2019r. - 2020r. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu , Integracja Sensoryczna - diagnoza i terapia SI, studia podyplomowe.
KWALIFIKACJE
● Kurs masażu leczniczego
● Kurs z zakresu programu rozwoju komunikacji Makaton pierwszego stopnia
● Kurs Terapii Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza- terapia - masaż
● Kurs z zakresu Muzykoterapii
● Szkolenie z zakresu ćwiczeń i zabaw ruchowych z piłkami „Over Ki Ball”
● Szkolenie z zakresu wykorzystania elementów Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Copyright by Kreatywny Ośrodek Terapii 2016-2022.