Oferta zajęć

Rodzaje Zajęć Czas Trwania Koszt Zajęć Opis Zajęć
Terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu 45 min. 100 zł.
Terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu – Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Głównym celem zajęć jest m.in. rozszerzenie form kontaktu dziecka z otoczeniem, rozwijanie zachowań deficytowych, eliminowanie lub zmniejszenie występowania zachowań niepożądanych, rozwijanie zachowań społecznych, usprawnianie zdolności motorycznych.
Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne 45 min. 100 zł.
Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Celem zajęć jest m.in. usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, rozwijanie koncentracji uwagi, usprawnianie zdolności motorycznych, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, rozwijanie myślenia logicznego oraz przyczynowo-skutkowego.
Diagnoza procesów integracji sensoryczej 3 x 45 min. 400 zł.
Diagnoza procesów integracji sensorycznej – Diagnoza obejmuje od 2 do 3 spotkań indywidualnych z dzieckiem oraz jego rodzicami. Polega ona na wywiadzie z rodzicami dziecka, wypełnieniu przez rodziców odpowiednich kwestionariuszy, wykonaniu testu prób klinicznych, wykonaniu testów sprawnościowych, oceniających ogólny poziom funkcjonowania dziecka, uzupełnieniu wyników prób klinicznych testami południowo - kalifornijskimi w uzasadnionych sytuacjach, dokonaniu analizy uzyskanych wyników oraz wskazaniu kierunku terapii.
Terapia integracji sensorycznej 45 min. 110 zł.
Terapia integracji sensorycznej – Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Cel terapii skoncentrowany jest na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. W pracy tą metodą zadaniem terapeuty jest dostarczenie dziecku, odpowiedniej ilości dostosowanych bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała. Terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak: motorykę małą, motorykę dużą oraz koordynację wzrokowo- ruchową.
Zajęcia fizjoterapeutyczne 45 min. 100 zł.
Konsultacja z psychologiem 60 min. 120 zł.
Diagnoza logopedyczna 45 min. 150 zł.
Zajęcia logopedyczne 45 min. 110 zł.
Zajęcia logopedyczne – Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Celem zajęć jest nabycie przez dziecko kompetencji niezbędnych do samodzielnego komunikowania własnych potrzeb oraz prowadzenia dialogu z innymi ludźmi. Pierwsze zajęcia logopedyczne poprzedza spotkanie diagnostyczne, które pozwala ustalić indywidualne potrzeby i cele terapeutyczne optymalne dla dziecka. Terapia obejmuje m.in. ćwiczenia percepcji słuchowej, terapię wad wymowy, terapię dysleksji oraz terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Terapia ręki 45 min. 100 zł.
Terapia ręki – Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Zajęcia mają na celu usprawnianie tych funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz udoskonali sprawność manualną i grafomotoryczną. Podczas zajęć dziecko uczy się m.in. prawidłowej postawy podczas pracy, prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziem pisarskim, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, wydłuża czas koncentracji uwagi, doskonali umiejętności samoobsługowe oraz umiejętności szkolne.
Trening umiejętności społecznych - indywidualny 45 min. 100 zł.
Trening umiejętności społecznych - grupowy 45 min. 60 zł.
Zajęcia plastyczne i Sensoplastyczne© 45 min. 40 zł.
Zajęcia plastyczne i Sensoplastyczne© - Zajęcia odbywają się w grupach 3-10 osobowych. W przypadku dużego zainteresowania stworzone zostaną dwie grupy wiekowe. Głównym celem zajęć jest dostarczenie dzieciom wielozmysłowych doznań rozwijających m.in. ich kreatywność, świadomość ciała i przestrzeni, samodzielność, współpracę zmysłów oraz koordynację ruchową. Dzieci podczas zajęć mają możliwość współdziałania z rówieśnikami i rodzicami oraz uwolnienia swojej naturalnej ekspresji twórczej.
Zajęcia ogólnorozwojowe 45 min. 40 zł.
Zajęcia ogólnorozwojowe – Zajęcia odbywają się w grupie 3-10 osobowej. W przypadku dużego zainteresowania stworzone zostaną dwie grupy wiekowe. Celem zajęć jest pobudzenie i wspieranie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. Dzieci podczas przygotowanych zabaw i zadań rozwijają m.in. świadomość własnego ciała i przestrzeni, umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, kreatywność, pamięć, umiejętność logicznego myślenia, percepcję wzrokową, słuchową oraz dotykową.
Sobota z grami 45 min. 40 zł.
Sobota z grami – Zajęcia odbywają się grupie 3 - 15 osobowej. Założeniem zajęć jest wykorzystanie edukacyjnych aspektów gier planszowych w celu pobudzenia i wsparcia rozwoju dziecka. Gry planszowe rozwijają m.in. pamięć, umiejętność logicznego myślenia, koncentrację uwagi oraz wytrwałość. Za pośrednictwem zabawy uczą również zasad społecznych, w najbardziej naturalnym dla każdego człowieka środowisku – w grupie społecznej. Serdecznie zapraszamy rodziców do uczestnictwa w zajęciach i wspólnej zabawy.


Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.
Kontakt: Beata Mitmańska - Sarbinowska tel. 607 877 746 (po godz. 15:00)

Copyright by Kreatywny Ośrodek Terapii 2016-2022.